Jesteś tutaj:

 • Nota Prawna

Tools Content :

 

Nota Prawna

Na stronie tej określone zostały wszelkie zastrzeżenia prawne obowiązujące każdego internautę, który odwiedza naszą stronę internetową (dalej "Użytkownik"). Odwiedzenie strony jest równoznaczne z akceptacja wszystkich, bez wyjątków, zastrzeżeń prawnych. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi zastrzeżeniami prawnymi. Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji zastrzeżeń prawnych. Na Państwu, jako Użytkownikach naszej strony internetowej, ciąży obowiązek sprawdzania wprowadzonych zmian i zapoznawania się z nimi. Korzystanie przez Państwa z naszej strony internetowej po wprowadzeniu zmian w zastrzeżeniach prawnych, traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na ich treść.

1.                 Własność intelektualna 

2.                 Charakter informacji

3.                 Linki do stron zewnętrznych. Zasady korzystania ze Strony

4.                 Dane osobowe i inne informacje

5.                 Ograniczenie odpowiedzialności

6.                 Dostępność strony internetowej

7.                 Informacje o produktach

8.                 Prawo właściwe

9.                 Właściciel Strony

1. Własność intelektualna

Właścicielem i dysponentem tej strony internetowej jest Sanofi Pasteur Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Bonifraterska 17 (dalej zwana "sanofi pasteur" lub "Spółką"). Prezentacja strony oraz każdy jej element, w tym marki, logo i nazwy domen, które pojawia się na stronie www.sanofipasteur.pl (dalej zwanej "Stroną"), są chronione obowiązującym prawem o ochronie własności intelektualnej i należą do Spółki, która jest upoważniona do ich użytkowania.

Prawa autorskie do materiałów zawartych na niniejszej Stronie przysługują niepodzielnie sanofi pasteur i bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki żaden element Strony nie może być częściowo ani w całości kopiowany, powielany, modyfikowany, drukowany, zapisywany, zmieniany, przenoszony czy rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku.

Dozwolone jest jedynie kopiowanie i drukowanie fragmentów Strony wyłącznie do użytku prywatnego, osobistego i niekomercyjnego na osobistym komputerze użytkownika.

Nazwy produktów Spółki, zamieszczone na Stronie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi, i jakiekolwiek ich wykorzystanie może odbywać się jedynie za pisemną zgodą sanofi pasteur.

Wszystkie użyte na niniejszej Stronie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie, a ich wykorzystywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa. Dostęp Państwa do Strony nie jest równoznaczny z przyznaniem licencji do korzystania ze znaków występujących na Stronie. Korzystanie z nich może nastąpić dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela takich znaków.

Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Przystępując do korzystania ze Strony ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku Państwa zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.

Użytkowane zgodnie z prawem elementy Strony nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane czy modyfikowane przez Użytkownika.

Sanofi pasteur zastrzega sobie prawo do dochodzenia na drodze sądowej naruszenia jej praw do własności intelektualnej.

2. Charakter informacji

Strona może oferować odwiedzającym opinie ekspertów z dziedzin związanych z zawartością Strony lub fragmenty artykułów prasowych. Informacje takie przedstawiają wyłącznie opinie wypowiadających się ekspertów lub cytowanych pism i nie muszą być zgodne z opiniami sanofi pasteur. Za swoje opinie wypowiadający się eksperci nie otrzymują od sanofi pasteur żadnego wynagrodzenia. Nie są oni również pracownikami sanofi pasteur. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, czy informacje i opinie zawarte w tych częściach Strony są prawidłowe i wyczerpujące. Opinie ekspertów prezentują ich osobiste przekonania i nigdy nie powinny być traktowane jako opinie sanofi pasteur. Spółka nie ponosi również za nie żadnej odpowiedzialności.

Na Stronie znajdują się miedzy innymi informacje dotyczące różnych problemów medycznych, zdrowia, leczenia i kondycji fizycznej. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub z farmaceutą. W żadnym razie nie wolno wykorzystywać ich do stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku jakiejś choroby czy problemu zdrowotnego, ani w celu zapisania czy stosowania leków zaprezentowanych na Stronie. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków prezentowanych na Stronie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.

Żadnej z informacji zamieszczonych na Stronie nie należy rozumieć jako sugestii, że:                                                          

 • nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia;


 •  
 • nieprzyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby; • produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym.

 •  

  3. Linki do stron zewnętrznych. Zasady korzystania ze Strony

  Odpowiedzialność sanofi pasteur w żadnym razie nie obejmuje innych stron i witryn internetowych, do których linki znajdują się na Stronie. Są one całkowicie niezależne od sanofi pasteur i, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez sanofi pasteur. Spółka nie ma żadnej możliwości kontrolowania zawartości tych stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, materiały i opinie tam zawarte. Ponadto obecność na Stronie linku do strony zewnętrznej nie oznacza w żadnym razie, że sanofi pasteur w jakikolwiek sposób zgadza się z zawartością danej strony internetowej czy też wskazuje konieczność korzystania z niej; połączenie ze wszelkimi innymi stronami lub innymi witrynami następuje na Państwa ryzyko. Po przejściu na inną stronę, prosimy o zapoznanie się z informacjami prawnymi zawartymi na nowej stronie. Mogą one być odmienne od informacji prawnych przedstawionych na niniejszej Stronie.

  Zewnętrzne strony internetowe mogą zawierać linki do naszej Strony. Takie linki nie mogą być zakładane bez uprzedniej wyraźnej zgody. Spółka w żadnej sytuacji nie odpowiada za awarie takich stron oraz nie bada, nie kontroluje, nie zatwierdza ich zawartości ani nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, za umieszczone na nich reklamy, produkty czy inne elementy dostępne na tych stronach lub za ich pośrednictwem.

  Korzystanie ze Strony podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie obowiązujących zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

  Korzystanie ze Strony powinno być zgodne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

  Użytkownikowi Strony, zabrania się rozpowszechniania materiałów:               

 • zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych; • zawierających treści naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich; • zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagującej nienawiść; • naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, prawa autorskie;

 •             
 • zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu;

 •  
 • zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;

 •  
 • zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo.

 • Użytkownik ma obowiązek podjąć wszelkie środki w celu uniknięcia zainfekowania Strony jakimkolwiek wirusem, trojanem czy innym szkodliwym programem. Zakazane jest dokonywanie zmian, uszkadzanie lub zniekształcanie Strony, lub dodawanie jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów do Strony.

  4. Dane osobowe i inne informacje


  4.1 Sanofi pasteur nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych przekazanych jej przez Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Państwa ze Strony jest Sanofi Pasteur Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-203), Bonifraterska 17, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za nr KRS 0000060891, kapitał zakładowy 247 300 zł, NIP 527-23-02-829.

  Udostępniane przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania wyczerpujących odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania. Nie wykorzystujemy danych osobowych oraz informacji kontaktowych do innych celów oraz nie przekazujemy ich osobom trzecim.

  Przy zadawaniu przez Państwa pytań wystąpi konieczność wypełnienia stosownego formularza, którego elementem będzie wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Sanofi Pasteur Państwa danych w zakresie wskazanym w poprzednim akapicie.

  Udostępniając swoje dane osobowe, macie Państwo prawo do ich kontroli, poprawiania oraz uaktualniania, a także usuwania.

  Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:                                                      

  dostęp poprzez sieć do serwera zarządzania zawartością witryny (ang. CMS) jest zabezpieczony za pomocą firewall'a;

  każdy użytkownik posiadający uprawnienia do modyfikacji zawartości witryny posiada własne konto dostępu (login i hasło);

  dostęp do serwera zarządzania zawartością witryny możliwy jest tylko dla autoryzowanych użytkowników i ze zidentyfikowanych komputerów w sieci; 

  na serwerach udostępniających witrynę (ang. Web servers) nie są gromadzone ani przechowywane dane osobowe; 

  zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.


  4.2 Strona nie jest przeznaczona do przyjmowania od użytkowników informacji poufnych

  Dlatego też, z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa w pkt. 4.1 powyżej, wszelkie informacje bez względu na ich formę - dokumenty, dane, grafika, pytania, sugestie, pomysły, komentarze uwagi czy inne - przekazywane Spółce za pośrednictwem Strony nie będą w żadnym razie traktowane jako poufne.

  5. Ograniczenie odpowiedzialności

  Sanofi pasteur dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie były prawdziwe i aktualne. Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w każdej chwili i bez uprzedzenia. Sanofi pasteur nie gwarantuje jednak, że informacje udostępnione na Stronie będą wyczerpujące, precyzyjne i aktualne.

  Sanofi pasteur nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone na Stronie bez jej zgody lub przez nią nie opracowane. Odpowiedzialność sanofi pasteur ogranicza się do szkód bezpośrednich, będących wynikiem istotnego błędu lub zamierzonego działania sanofi pasteur. Spółka zwolniona jest z odpowiedzialności z tytułu:

  1) nieprecyzyjnych, niedokładnych lub niepełnych informacji umieszczonych na Stronie,
  2) szkód będących wynikiem działań osób trzecich, które dokonały zmiany informacji lub elementów dostępnych na Stronie,
  3) szkód bezpośrednich, bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, charakter czy konsekwencje powstałych z powodu:                       

 • wejścia lub niemożności wejścia na Stronę • wirusów, które mogłyby zainfekować wyposażenie informatyczne Użytkownika, • zaufania do informacji pochodzących pośrednio lub bezpośrednio ze Strony.

 •  

  6. Dostępność strony internetowej

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, że:

  1) nie ma technicznej możliwości przygotowania Strony wolnej od błędów,
  2) błędy mogą powodować czasową niedostępność Strony,
  3) na funkcjonowanie Strony mogą mieć wpływ wydarzenia i/lub przyczyny niezależne od sanofi pasteur.

  Sanofi pasteur i/lub jej dostawcy może/mogą w każdej chwili przenieść lub wyłączyć, czasowo lub na stale, całość lub część Strony w celu przeprowadzenia konserwacji i/lub usprawnienia i/lub wprowadzenia zmian na Stronie.

  Sanofi pasteur nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie modyfikacje, zawieszenia czy wyłączenia Strony.

  7. Informacje o produktach

  Informacje zawarte na Stronie oraz rozpowszechniane za jej pośrednictwem mogą zawierać pośrednie lub bezpośrednie odniesienia do produktów oferowanych przez sanofi pasteur. Takie odniesienia nie stanowią propozycji zakupu tych produktów. Żadna informacja umieszczona na Stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

  8. Prawo właściwe

  Niniejsza Strona jest prowadzona przez podmiot polski, korzystanie ze Strony podlega prawu polskiemu.

  We wszystkich sprawach dotyczących korzystania ze Strony mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. "Prawo farmaceutyczne" oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".

  Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania ze Strony, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

  Wszelkie ewentualne spory dotyczące Strony będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

  9. Właściciel Strony

  Sanofi Pasteur Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-203), Bonifraterska 17, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za nr KRS 0000060891, kapitał zakładowy 247 300 zł, NIP 527-23-02-829.

  10. Materiały wideo/grafiki

  Właścicielem materiałów wideo/grafik zawartych na tej stronie jest Sanofi Pasteur SA, z siedzibą we Francji