Jesteś tutaj:

Tools Content :

 

SZCZEPIONKI PRZYSZŁOŚCI

Zakres prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez firmę Sanofi Pasteur jest rozległy i złożony; obejmuje cały łańcuch zdarzeń zanim nowa szczepionka stanie się powszechnie dostępna – od zrozumienia choroby i jej podstaw biologicznych, poprzez badania kliniczne i testy, aż po uzyskanie pozwolenia władz medycznych na wprowadzenie nowej szczepionki na rynek.

Obecnie 14 szczepionek jest w opracowaniu; dla kilku z nich już wystąpiliśmy o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Zaspokoją one specyficzne potrzeby różnych grup populacji (grypa, szczepionki skojarzone, i inne) lub będą stanowiły odpowiedź na wyzwania medyczne, którym dotychczas nie udało się sprostać (gorączka Denga, zakażenia szpitalne i inne).

Gorączka Denga

Gorączka Denga jest chorobą przenoszoną przez komary, wywoływaną przez jeden z czterech szczepów wirusa (od 1 do 4). Występuje głównie w rejonach zwrotnikowych i podzwrotnikowych, jednak w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci jej zasięg znacząco się zwiększył.  Obecnie  gorączka Denga stanowi zagrożenie dla prawie połowy światowej populacji.

Według szacunkowych danych WHO, każdego roku na świecie dochodzi do od 50-100 milionów zakażeń wirusem gorączki Denga, z czego w 500 000 przypadków, głównie wśród dzieci, dochodzi do rozwoju ciężkiej postaci choroby – gorączki krwotocznej (DHF). Gorączka krwotoczna jest wiodącą przyczyną hospitalizacji, co znacząco obciąża nadwyrężone zasoby medyczne, i wiąże się z konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi.
    
Gorączka Denga jest priorytetowym zagadnieniem zdrowotnym w wielu krajach Ameryki Łacińskiej i Azji, w których choroba ma charakter endemiczny. Wiele czynników przyczynia się do jej rozprzestrzeniania, m.in. urbanizacja i zwiększona liczba podróży, które ułatwiają rozpowszechnianie się choroby i jej cyrkulację.

Nie istnieje specyficzne leczenie gorączki Denga. Zatem szczepienia i eradykacja choroby to jedyna szansa na walkę z nią. Naukowcy Sanofi Pasteur prowadzą badania zmierzające do opracowania szczepionki przeciw gorączce Denga od 1992 roku.

Zakażenia szpitalne

Zakażenia szpitalne są znaczącym problemem w wielu krajach uprzemysłowionych oraz przyczyną wysokich kosztów ponoszonych co roku przez systemy opieki zdrowotnej.

Clostridium difficile

Zakażenia bakterią Clostridium difficile są dużym problemem dla publicznej służby zdrowia w Ameryce Północnej i Europie. Są one główną przyczyną występowania w szpitalach biegunki zakaźnej u dorosłych,  zwłaszcza wśród osób starszych. W ostatnich 15 latach odnotowano alarmujący wzrost liczby zakażeń wywoływanych przez tę bakterię, spowodowany głównie przez pojawienie się odpornych na leczenie, zjadliwych szczepów. Liczba nowych przypadków zakażeń wydaje się stabilizować, ale choroba w dalszym ciągu stanowi poważne zagrożenie. Obecnie nie ma dostępnej szczepionki ochronnej przeciw Clostridium difficile.

Szczepionka opracowywana przez firmę Sanofi Pasteur ma na celu profilaktykę zakażeń bakterią Clostridium difficile. Sanofi Pasteur wybrało dobrze ugruntowaną metodę opracowania szczepionki, opartą na toksoidzie. Toksoidy był użyte do wytworzenia szeregu wysoce skutecznych szczepionek (przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi).

Obecnie trwa drugi etap badań szczepionki w USA. W 2010 roku Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) nadał pracom Sanofi Pasteur nad szczepionką przeciw zakażeniom Clostridium difficile status trybu przyspieszonego. Tego typu procedura ma na celu ułatwienie i usprawnienie procesu oceny nowych leków i szczepionek, które mogą umożliwić leczenie lub profilaktykę poważnych, lub zagrażających życiu chorób, i potencjalnie mogą stać się odpowiedzią na niezaspokojone dotychczas potrzeby medyczne.

Pałeczka ropy błękitnej

Większość poważnych zakażeń pałeczką ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa, PA) występuje u pacjentów hospitalizowanych, ciężko lub przewlekle chorych. Bakteria ta atakuje przede wszystkim układ oddechowy osób podatnych na zachorowania. Pałeczka ropy błękitnej stanowi poważny problem kliniczny w związku z opornością tej bakterii na antybiotyki.
Sanofi Pasteur podpisała porozumienie z firmą biotechnologiczną w sprawie opracowania fragmentu przeciwciała, który ma umożliwić zapobieganie zakażeń pałeczką ropy błękitnej.   

Gruźlica

Ponad 2 miliardy ludzi, czyli 1/3 światowej populacji, zarażonych jest prątkami gruźlicy. U 10% zakażonych osób rozwija się aktywna postać choroby. W 2011 roku na gruźlicę zachorowało 8,7 miliona osób, z czego 1,4 miliona stanowiły przypadki śmiertelne.

Jedyna stosowana obecnie na świecie szczepionka przeciwgruźlicza, BCG (atenuowana Bacille Calmette Guérin), została opracowana ponad 80 lat temu. Szczepionka przeciwgruźlicza jest szczególnie ważna na tych obszarach świata, gdzie gruźlica jest szeroko rozpowszechniona i istnieje wysokie ryzyko zakażenia chorobą niemowlęcia lub małego dziecka. Chociaż szczepionka BCG jest skuteczna w przypadku dziecięcych postaci tej choroby, potrzebna jest skuteczniejsza szczepionka, która chroniłaby przed gruźlicą płuc młodzież i osoby dorosłe.

Badania koncentrują się na szczepionce przeciw gruźlicy. Opierając się na współpracy partnerskiej z instytucjami użyteczności publicznej i firmami biotechnologicznymi, dział badawczy Sanofi Pasteur znacznie zwiększył swoje możliwości. Firma Sanofi Pasteur podpisała umowę o współpracy z duńskim Statens Serum Institut celem opracowania nowej szczepionki przeciw gruźlicy.

Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że od początku epidemii wirus HIV spowodował śmierć blisko 25 milionów dzieci i dorosłych. W 2011 roku wirusem HIV było zakażonych ponad 34 miliony osób.

Mimo międzynarodowej reakcji na pandemię HIV/AIDS, wirus HIV nadal rozprzestrzenia się. Każdego dnia dochodzi do  ponad 7 000 nowych zakażeń.

Firma Sanofi Pasteur od ponad 20 lat bierze udział w światowych wysiłkach zmierzających do opracowania szczepionki przeciw wirusowi HIV, we współpracy z licznymi, wiodącymi agencjami rządowymi i firmami zrzeszonymi w Pox-Protein-Public Private Partnership.

Na przestrzeni lat opracowano szereg szczepionek, poddawanych badaniom klinicznym. 3 faza badań (badanie RV144 przeprowadzone w Tajlandii), sponsorowana przez Program Badawczy Szczepionki HIV Armii USA, z udziałem szczepionki ALVAC-HIV®  po raz pierwszy wykazała, że opracowanie szczepionki przeciw HIV jest możliwe.

Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z Armią USA oraz Vaxgen (firmą przejętą przez Global Solutions for Infectious Diseases GSID w czasie trwania badania) Narodowym Instytutem Zdrowia, Uniwersytetem Mahidol, Narodowym Amerykańskim Instytutem ds. Alergii i Chorób Zakaźnych,  Ministerstwem Zdrowia Tajlandii i Królewskim Wydziałem Medycznym Tajlandzkiej Armii. Dogłębna analiza wyników badania RV144 wykazała 60% skuteczność szczepionki w pierwszym roku, która spadła do poziomu 31% pod koniec 6-letniego okresu badania.

Po uzyskaniu niniejszych wyników, utworzono nową platformę współpracy pod nazwą Pox-Protein-Public Private Partnership (P5), aby popierać dalszymi dowodami oraz rozwijać wyniki uzyskane w badaniu RV144.

Członkami The Pox-Protein-Public Private Partnership (P5) są:
• National Institute of Allergy and Infectious Diseases of the U.S. (Narodowy Amerykański Instytut ds. Alergii i Chorób Zakaźnych)
• Fundacja Billa & Melindy Gates’ów
• HIV Vaccine Trials Network (Sieć Badań nad Szczepionką HIV)
• US Military HIV Research Program (Program Badań nad HIV Armii USA )
• Sanofi Pasteur
• Novartis Vaccines and Diagnostics 

Nowe i udoskonalone szczepionki na każdy etap życia

Niemowlęta: Firma Sanofi Pasteur kontynuuje wysiłki mające na celu eradykację poliomyelitis i zapobieganie infekcjom dróg oddechowych i opon mózgowych, które powodują ciężkie następstwa u niemowląt; opracowywane są nowe pediatryczne szczepionki skojarzone, które mają zapewniać ochronę przed maksymalnie sześcioma chorobami jednocześnie, redukując liczbę wymaganych iniekcji oraz zwiększając wydajność publicznej służby zdrowia.

Nastolatkowie: Naukowcy z Sanofi Pasteur koncentrują swoje badania na czterech obszarach: zwalczanie zakażeń przenoszonych drogą płciową, zwiększanie ochrony przed wyniszczającymi następstwami zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, opracowywanie szczepionek przypominających przeciw polio i krztuścowi.

Osoby dorosłe i osoby starsze: Firma Sanofi Pasteur opracowuje szczepionki umożliwiające zwalczanie infekcji dróg oddechowych takich, jak grypa i zapalenie płuc.